Využití sbírky

 

_0000741_RamTříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné,  charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nozi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

 

Dělení výnosu

Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

  • 65 %  výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Dle organizačních pokynů v ostravsko-opavské diecézi předkládají jednotlivé charity své Záměry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpořit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto záměry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské. 

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2018 pro Charitu Frýdek-Místek:

název záměru cílová skupina středisko obsah záměru
Zázemí pro klienty senioři, osoby se sníženou soběstačností  Domov pokojného stáří úpravy
Nový vůz  nemocní  Charitní ošetřovatelská služba zakoupení vozidla
Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby senioři, osoby se sníženou soběstačností   Charitní pečovatelská služba vybavení, podpora provozu služby
Pracovní terapie v Majáku osoby s psychickým onemocněním  Denní centrum Maják vybavení služby, nákup materiálu
Klub Nezbeda děti a mládež Klub Nezbeda  podpora provozu služby 
Zahrada Oázy osoby s psychickým onemocněním Oáza pokoje  rekonstrukce zahrady
Zlepšení možností služby senioři, osoby se sníženou soběstačností Charitní Odlehčovací služba úpravy a vybavení služby
Zlepšení možností Poradenského centra osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením  Poradenské centrum  vybavení, podpora provozu služby 
Zkvalitnění Pramínku osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením Centrum Pramínek  vybavení služby, vzdělávání
Nové pomůcky senioři, nemocní, osoby se sníženou soběstačností Půjčovna pomůcek vybavení služby
Rebeláci ve FM děti, mládež Terénní služba Rebel  podpora provozu služby, vzdělávání
Vybudování zázemí pro služby a Charitu Frýdek-Místek zaměstnanci, klienti  Ředitelství koupě nemovitosti, rekonstrukce
ZaZOOMujeme osoby s psychickým onemocněním ZOOM  vybavení služby, vzdělávání
Podpora dobrovolníků a Ředitelství zaměstnanci Ředitelství podpora dobrovolníků, vybavení střediska