Komunitní plánování

 

Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

Komunitní plánování je proces vyjádření potřeb v oblasti sociálních služeb, které se v dané komunitě objevují, stanovení cílů při jejich řešení a porovnávání potřeb s dostupnými finančními, materiálními a personálními zdroji.

Principy komunitního plánování jsou především partnerství a spolupráce v triádě zadavatel – poskytovatel - uživatel, zapojování místního společenství, vycházení z potřeb obyvatel a kompromis přání a možností.

Cílem komunitního plánování je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který ukládá obcím v samostatné působnosti povinnost zajišťovat sociální služby svým občanům na základě potřebnosti a ve spolupráci s krajem a poskytovateli zajistit dostatečné pokrytí daného území sociálními službami.

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek začalo intenzivně již v roce 2005, kdy byly vytvořeny základy pro spolupráci mezi poskytovateli, oslovila se široká základna organizací poskytujících sociální služby a související aktivity v oblasti školství, zdravotnictví, bezpečnosti apod. Dá se říci, že organizační struktura v této podobě přetrvala dodnes.

Veškeré informace k plánování sociálních služeb a střednědobý plán naleznete na www.frydekmistek.cz nebo přímo u koordinátorky plánování: Vendula Slívová, tel. 558 609 357, slivova.vendula@frydekmistek.cz.

 

Pracovní skupina

Dle jednotlivých cílových skupin jsou ustanoveny pracovní skupiny, kde jsou zastoupeni zadavatelé - zástupci města, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb a další související subjekty z oblasti zdravotnické nebo školské. Pracovní skupiny jsou v období zpracování koncepce zodpovědné za vytváření profilu dané cílové skupiny, definice problémových oblastí, formulace strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. V období realizace koncepce jsou zodpovědné za její postupné naplňování včetně monitorování a vyhodnocování dosažených výsledků.

Součástí spolupráce je podávání podnětů pro zvyšování kvality poskytovaných soc. služeb, financování soc. služeb či spolupráce mezi poskytovateli a souvisejícími službami (zdravotními, školskými, volnočasovými, pro bezpečnost, bezbariérovost…).

Pracovní skupiny KP:

1)    Péče o seniory
2)    Osoby se zdravotním postižením
3)    Osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny
4)    Péče o děti a mládež

•    Pracovní skupiny se scházejí jednou za měsíc a dle potřeby.
•    Program je dle aktuálních potřeb a úkolů, na kterých skupiny pracují.
•    Záležitosti vyplývající z přijetí do skupiny jsou v Jednacím řádu pracovní skupiny.
•    Informovanost odborné i laické veřejnosti je zajištěna pravidelným vydáváním „Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit ve FM“ a dalších propagačních materiálů (mapy, film o soc. službách), a dále konáním „Dne zdraví a sociálních služeb“.


Charita Frýdek-Místek se účastní komunitního plánování. Je zastoupena téměř v každé pracovní skupině. Zastupující pracovníci se pravidelně účastní schůzek komunitního plánování a podílí se tak na jeho vytváření a taktéž naplňování. CHarita Frýdek-Místek má s ohledem an velikost a význam organizace svého koordinátora pro komunitní plánování - náplň práce koordinátora.