Činnosti Centra Pramínek

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. nabízí Centrum Pramínek – terénní a ambulantní služby pro rodiny s děti ve Frýdku-Místku tyto základní činnosti:

pracovně výchovná činnost s dětmi

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností dítěte (rozvoj kreativity, všeobecný rozhled, rozvoj jemné a hrubé motoriky, upevňovaní pravidel v dopravních prostředcích, apod.)
 • osvojování základů společenského chování s ohledem na věk dítěte
 • zapojení do pracovně výchovných programu pro děti – předškolní klub
 • podpora péče o vlastní osobu s ohledem na věk dítěte (hygienické návyky) 

 

pracovně výchovná činnost s dospělými

 • nácvik a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování (nastavení hranic a pravidel dítěti, pochvaly dítěte, apod)
 • nácvik péče o nezletilé děti (přebalování, základy krmení a poporodní péče o novorozené dítě a batole)
 • nácvik výchovy o nezletilé děti
 • nácvik vedení hospodářského rozpočtu
 • upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti (úklid domácnosti, základy vaření, nákup potravin)
 • nácvik dovedností potřebných k zvládání úředních úkonů (komunikace na úřadech, školách a dalších různých institucích, uzavírání smluv, apod.) 

 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte v přirozeném prostředí klienta

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj kreativity, soustředění a všeobecného rozhledu (získání informací o dopravních prostředcích, zvířatech, rostlinách, barvy, tvary, čísla, apod.)
 • upevňování základů pravidel slušného chování
 • upevňování základních hygienických návyků
 • osvojování základů společenského chování 

 

zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

 • klient je motivován k pravidelné přípravě na školní výuku pomocí doučování, které může probíhat v přirozeném prostředí klienta, popřípadě v centru Pramínek
 • podpora rodičů při komunikaci se školou
 • zajišťování a zprostředkování doučování dítěte 

 

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 • podpora rodičů při hledání vhodných volnočasových aktivit pro děti
 • podpora rodičů při zprostředkování dítěti letní rekreačně výchovného pobytu

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení klientů do Nízkoprahových zařízení na území města FM
 • doprovázení klientů do přípravné třídy, základní školy
 • doprovázení klientů na akce, které jsou pořádány v rámci „Prázdnin ve městě“
 • nácvik cesty do volnočasových zařízení na území města FM, používání MHD, orientace ve městě
 • nácvik cesty k lékaři a k dalším institucím (soudy, OSPOD, kurátor, probační a mediační služba, návazné sociální služby – Slezská diakonie, Adra, apod.)
 • doprovázení klienta do PPP, SPC a jiných zařízení souvisejících se vzdělání
 • poskytování informací ohledně návazných sociálních služeb, jejich zprostředkování, poskytnutí doprovodu 

 

sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při hledání zaměstnání
 • pomoc při řešení zadlužení

 

pomoc při vyřizování běžných záležitosti

 • pomoc při sepsaní různých návrhů (soudy, odvolání)
 • objasňování práv rodičů a způsobu jejich uplatnění

 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • podpora klientů při zapojení širší rodiny při řešení problémů klienta
 • podpora při vyplnění úředních dokumentů (žádosti na SPP, vyplnění složenek)
 • předání informací týkající se nezletilých dětí (zápisy do ZŠ, přípravné třídy, MŠ)
 • pomoc rodině při jednání v institucích (elektrárny, pronajímateli bytů)
 • pomoc při hledání vhodného bydlení