Jak služba probíhá

Jednání se zájemcem o sociální službu

První jednání se zájemcem o sociální službu probíhá nejprve formou poskytování informací o organizaci, jejím poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytované služby, o výši a způsobu úhrady, o právech a povinnostech uživatelů, vyřizování stížností a nakládání s osobními údaji. Jednání probíhá telefonicky, v kanceláři nebo přímo v domácnosti klienta. Pokud zájem žadatele trvá, podá si zájemce žádost o poskytnutí služby společně s lékařským vyjádřením (které je k dispozici na webu CHFM: www.charitafm.cz) a je zařazen do pořadníků žadatelů. Pokud je v žádaném termínu volná kapacita, je se souhlasem uživatele sociálním pracovníkem provedeno šetření v jeho domácnosti a zjištěny potřeby, očekávání a cíle žadatele, aby bylo zjištěno, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami uživatele a možnostmi služby. Zájemce je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co očekává zájemce od služby a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytována dohodnutá služba a naplňovány vytyčené osobní cíle.

 

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Po provedeném sociálním šetření a v případě, že má klient, po zhodnocení získaných informací, zájem o službu, dochází k sepsání smlouvy o poskytování sociální služby. K sepsání smlouvy může dojít v domácnosti uživatele nebo v zařízení Charitního odlehčovací služby. Organizace má vlastní formulář, kdy jedno vyhotovení smlouvy obdrží klient a druhé zůstává organizaci. Přílohou smlouvy je Rozsah poskytované péče. Vzor smlouvy  je k dispozici zde...

 

Individuální plánování sociální služby

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým sestaví svůj individuální plán a míru potřebné podpory, vycházející ze skutečné potřeby uživatele. Metody práce s uživatelem jsou dány jak individuálním plánem, tak specifikací potřeb, které již není uživatel schopen sám uspokojovat a k jejichž uspokojení potřebuje podporu ze strany pečující osoby. Míra podpory je podrobně stanovena v každodenních a aktivizačních činnostech uživatele a popsána v jeho plánu potřebné podpory, individuálním plánu a rizikovém plánu. Plány jsou v průběhu péče vyhodnocovány a aktualizovány dle požadavků, potřeb a přání uživatele. Každý uživatel má možnost spolupráce se sociálním pracovníkem organizace. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby pracovníci průběžně zapisují do Osobního sešitu uživatele, tak aby docházelo k funkčnímu předávání informací.

 

Způsob vyřizování stížností

Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby, popř. kdykoli vznést ke kvalitě a způsobu poskytování služby připomínku či námět. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel, ale v jeho zájmu i jakýkoli občan. Podaná stížnost nemusí být jen v zájmu podávajícího, ale i v zájmu více uživatelů, či celého zařízení. Ke způsobu evidence a vyřizování stížností je vypracován  Standard kvality č. 7 - „Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb“, jehož přílohou jsou jednoduchou a srozumitelnou formou vypracovaná „Pravidla pro podávání a vyřizování stížností“, která jsou dostupná všem uživatelům u schránky na stížnosti, která je umístěna v prostorách chodby Charitní odlehčovací služby vpravo o výtahu.

Stížnost může být také podána:

  • ústně, kterémukoli zaměstnanci naší služby,
  • telefonicky na tel.:  730 524 664, 734 760 838,
  • písemně – na email: odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz
  • stížnost je možné předat pracovníkovi služby nebo zaslat na adresu poskytovatele: Charitní odlehčovací služba, Mariánské náměstí 1287, 738 01 Frýdek – Místek nebo k řediteli Charity Frýdek – Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek

Řešení jednotlivých stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytování sociální služby a jejího provozu.

 

Ukončení poskytování služby

Služba je poskytována na základě vzájemné smlouvy s uživatelem. Smluvní vztah tedy může zaniknout uplynutím doby, na kterou byla služba sjednána, nebo písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí, a dále úmrtím uživatele nebo zánikem zařízení.