Využití sbírky

 

_0000741_RamTříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné,  charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nozi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

 

Dělení výnosu

Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

  • 65 %  výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Dle organizačních pokynů v ostravsko-opavské diecézi předkládají jednotlivé charity své Záměry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpořit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto záměry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské. 

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2019 pro Charitu Frýdek-Místek:

Úpravy v Domově pokojného stáří V Domově pokojného stáří plánujeme provést dokončit některé rekonstrukce (koupelny, kotelna, úprava místnosti za účelem zřízení pokoje, apod.) které si vyžaduje provoz, a nebo jsou realizovány za účelem zvýšení kvalit poskytovaných služeb.
Podpora péče o nemocné v CHOS Podpora provozu ošetřovatelské služby pro potřebné nemocné.
Zahrada v Oáze Pokračování rekonstrukce zahrady v Oáze pokoje, oprava chodníků, vytvoření zákoutí pro klienty, terénní úpravy.
Volnočasové a vzdělávací aktivity Realizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro klienty. Činnosti, které jsou doplněním základních činností soc. služeb realizuje CHFM prostředictvím tzv. střediska X, přes které jsou zajišťovány volnočasové, preventivní a jiné projekty.
Nové zázemí Nákup a rekonstrukce nemovitosti, která bude sloužit jako zázemí pro organizaci a její terénní a ambulantní služby