Využití sbírky

Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné,  charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nozi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

 

Dělení výnosu

Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

  • 65 %  výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Dle organizačních pokynů v ostravsko-opavské diecézi předkládají jednotlivé charity své Záměry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpořit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto záměry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské. 

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2021 pro Charitu Frýdek-Místek:

Úpravy v pobytových zařízeních  V Domě pokojného stáří i Oáze pokoje 
je zapotřebí provést některé úpravy, 
opravy a rekonstrukce. Chceme dokoupit 
klimatizační jednotky, zlepšit možnosti 
skladovacích prostor a to vše za účelem 
zvýšení kvalit poskytovaných služeb.
Mobilní Salvia Salvia je střediskem zajišťujícím terénní 
zdravotní péči a mobilní hospicovou službu. 
Je zde zapotřebí obměna vozového parku, 
neboť stávající výrazně dosluhuje.
Doučování, volnočasové a vzdělávací aktivity Výtěžkem bychom rádi podpořili realizaci 
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro klienty. 
Další aktivitou, kterou plánujeme 
z výtěžku podpořit je projekt Doučování pro děti 
ze sociálně slabých rodin, děti cizinců apod.
Beskydské centrum duševního zdraví Část výnosu Tříkrálové sbírky chceme věnovat 
na podporu Beskydského centra duševního 
zdraví, které je jediným podobným zařízením 
v regionu. Hlavním cílem centra je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním.
Nové terapie Klientům v našich pobytových zařízeních 
chceme zajistit nové terapeutické aktivity, 
které jim zpříjemní jejich pobyt. 
Jedná se například o návštěvu terapeutického poníka apod.
Ochranné pomůcky Naší prioritou je bezpečí našich klientů 
a také zaměstnanců. A proto chceme 
částečně výtěžek využít také na nákup 
ochranných pomůcek jako jsou jednorázové obleky, štíty, respirátory nebo dezinfekce.