Využití sbírky

Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné,  charitního poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní, nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nozi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů.

 

Dělení výnosu

Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

  • 65 %  výnosu sbírky připadá na schválené záměry místním a oblastním Charitám a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
  • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Dle organizačních pokynů v ostravsko-opavské diecézi předkládají jednotlivé charity své Záměry na využití výnosu sbírky. V těchto záměrech uvádějí kterou ze svých aktivit zamýšlejí podpořit a jakou částkou by se tak mělo dít. Tyto záměry pak hodnotí a schvaluje Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské. 

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2023 pro Charitu Frýdek-Místek:

Podpora pečujících na Frýdecko-místecku Podpora těch, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké je pro CHFM již několik let tématem. V roce 2022 skončil projekt financovaný MAS, a v činnosti chceme pokračovat i nadále, ale na celém území naší působnosti a podáváme další projektové žádosti.
Podpora mobilní hospicové péče  Mobilní hospicová služba CHFM se stále rozvíjí a každý rok se zvětšuje počet doprovozených rodin. Úhrady pojišťoven však nepokrývají všechny náklady služby.
Mobilní terén Kvalitní vozový park je základem terénních služeb a proto se jej snažíme každoročně obnovovat z veřejných zdrojů. Ty však vyžadují spoluúčast.
Rekonstrukce a investice v pobytových zařízeních V DPS, Oáze pokoje i Odlehčovací pobytové službě potřebujeme každoročně provést nějaké rekonstrukce směřující ke zlepšení prostředí pro klienty. V roce 2023 plánujeme nová světla, částečnou výměnu kotlů a prvky podporující bezbariérovost.